O SUPovi‎ > ‎

Stanovy

Stanovy Studentské unie Přírodověda, o.s.

(změněná verze schválená valnou hromadou 1.11.2012, přijatá MV ČR 10.12.2012)


Čl. 1.
Název, sídlo a status
 1. Název: Studentská unie Přírodověda, o. s. (dále jen „Unie“).
 2. Sídlem Unie je Albertov 6, 128 43 Praha 2.
 3. Studentská unie Přírodověda je založena podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů jako občanské sdružení.

Čl. 2.
Zájmy a cíle činnosti Unie
 1. Unie sdružuje studenty Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
 2. Unie napomáhá studentskému životu na Přírodovědecké fakultě, zejména organizuje kulturní, společenské, vzdělávací a sportovní akce a podporuje další samostatné studentské aktivity.
 3. Unie šíří dobré jméno Univerzity Karlovy a její Přírodovědecké fakulty.
 4. Unie spolupracuje s dalšími studentskými organizacemi, s Univerzitou Karlovou a její Přírodovědeckou fakultou a orgány akademické samosprávy Přírodovědecké fakulty a Univerzity Karlovy.
 5. Unie může být členem jiných organizací.

Čl. 3
Formy a vznik členství
 1. Členství je čestné, přispívající a činné.

 2. Čestné členství může udělit sněm na návrh rady tomu, kdo se vynikajícím způsobem zasloužil o Unii, Přírodovědeckou fakultu UK nebo o rozvoj a propagaci přírodních věd.

 3. Přispívajícím členem se  po podání písemné přihlášky může stát student nebo absolvent Přírodovědecké fakulty UK, který přispívá ročně příspěvkem stanoveným sněmem. O přijetí rozhoduje rada, která může v odůvodněných případech rozhodnout o přijetí i jiné fyzické osoby.

 4. Činným členem se  po podání písemné přihlášky může stát student nebo absolvent Přírodovědecké fakulty UK nejdéle do pěti let od absolutoria, který přispívá ročně příspěvkem stanoveným sněmem. O přijetí rozhoduje rada, která může v odůvodněných případech rozhodnout o přijetí studenta jiné fakulty.

 5. Přispívající a činné členství vzniká dnem zápisu do členské evidence.
 6. Členství ve sdružení je nepřenosné.

Čl. 4
Zánik členství
 1. Čestné členství členství zaniká rozhodnutím sněmu na návrh rady.
 2. Přispívající a činné členství zaniká:


 • nezaplacením příspěvku v termínu stanoveném radou,

 • ztrátou způsobilosti k právním úkonům,

 • úmrtím,

 • písemným prohlášením o vystoupení,

 • rozhodnutím Kontrolní komise na návrh Rady.


 1. Činné členství rovněž zaniká uplynutím pěti let od absolutoria.

 2. Rozhodnutí o vyloučení musí být vyhotoveno písemně a doručuje se vyloučenému členovi. Den doručení rozhodnutí je dnem ukončení členství v Unii.

Čl. 5
Práva a povinnosti členů
 1. Člen má právo:

 • účastnit se sněmu,
 • být volen do orgánů Unie,
 • obracet se na kontrolní komisi,
 • být informován o aktivitách Unie a podílet se na nich.

 1. Pouze člen činný má právo hlasovat na sněmu a být volen do rady.

Čl. 6
Orgány Unie
 1. Orgány Unie jsou sněm, rada, prezident, viceprezident, tajemník a kontrolní komise.

Čl. 7
Sněm
 1. Sněm je nejvyšším orgánem Unie.
 2. Sněm:

 • volí a odvolává radu,
 • schvaluje stanovy a jejich změny,
 • schvaluje vstup nebo vystoupení Unie z jiné organizace,
 • schvaluje zprávy orgánů Unie o jejich činnosti,
 • rozhoduje o zániku Unie,
 • uděluje čestné členství,
 • stanoví výši členských příspěvků členů činných a přispívajících.

 1. Sněm svolává prezident minimálně jednou ročně. Prezident je povinen svolat sněm rovněž v případě, kde se na tom usnese rada nebo o to požádá písemně alespoň třetina členů Unie.
 2. Sněmu se mohou účastnit všichni členové Unie.
 3. Sněm je usnášení schopný, pokud byli členové pozváni alespoň čtrnáct dní před konáním, a pokud je přítomno alespoň 5 členů Unie.
 4. Sněm přijímá rozhodnutí souhlasným vyjádřením nadpoloviční většiny přítomných činných členů.


Čl. 8
Prezident
 1. Prezident:

 • uskutečňuje usnesení sněmu,
 • svolává na návrh rady sněm a předsedá mu,
 • svolává schůze rady a předsedá jim,
 • je členem rady,
 • reprezentuje Unii navenek,
 • má právo účastnit se jednání všech orgánů Unie.

 1. Není-li prezident schopen ze závažných důvodů vykonávat svou funkci, zastupuje jej viceprezident, případně jiný pověřený člen rady.

Čl. 9
Viceprezident
 1. Viceprezident:

 • je volen sněmem z členů činných,
 • je členem rady,
 • zastupuje prezidenta, není-li přítomen,
 • vede evidenci členů Unie.

Čl. 10
Tajemník
 1. Tajemník:

 • je členem rady,
 • je volen sněmem na návrh prezidenta,
 • zodpovídá za hospodaření Unie,
 • předkládá sněmu zprávu o hospodaření Unie.

Čl. 11
Rada
 1. Členy Rady jsou prezident, viceprezident, tajemník a případně další členové. Funkční období členů je jednoleté.
 2. Rada může kooptovat další členy rady z řad členů činných tak, aby počet členů rady nepřesáhl pět.
 3. Pokud se některý člen rady v průběhu funkčního období své funkce vzdá, nebo jeho členství bude ukončeno, kooptují členové rady z řad členů Unie jiného člena. Ten se stává členem rady až do volby nové rady sněmem.
 4. Rada:

 • rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou svěřeny do působnosti sněmu,
 • předkládá jednou ročně sněmu zprávu o své činnosti a činnosti Unie,
 • volí členy kontrolní komise.

 1. Rada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Usnesení je platné, pokud s ním souhlasí většina přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta.

Čl. 12
Kontrolní komise
 1. Kontrolní komise má alespoň tři členy volené sněmem.
 2. Kontrolní komise:

 • kontroluje hospodaření Unie,
 • má právo kdykoli nahlížet do účetních dokladů Unie,
 • kontroluje dodržování obecně závazných právních předpisů a vnitřních předpisů Unie,
 • závazně vykládá stanovy, požádá-li ji o to rada,
 • projednává stížnosti členů,
 • rozhoduje spory mezi členy a orgány Unie, pokud se týkají činnosti Unie,
 • rozhoduje o návrzích rady na ukončení členství.

 1. Kontrolní komise se schází dle potřeby, minimálně však jednou ročně

Čl. 13
Zásady hospodaření Unie
 1. Hospodaření Unie se řídí platnými právními předpisy.
 2. Činnost Unie je financována z darů, dotací a odkazů.
 3. V případě zániku Unie ve smyslu par. 12 odst. 1 a 2 zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, se majetek Unie stává majetkem Přírodovědecké fakulty UK.
 4. Funkce v Unii nejsou spojeny s finanční odměnou, je však možné uhradit náklady spojené s výkonem funkce.

Čl. 14
Vnitřní předpisy
 1. Vnitřní předpisy Unie:

 • upravují důležité aspekty činnosti Unie a upřesňují stanovy tam, kde k tomu stanovy přímo vyzývají,
 • jsou závazné pro všechny členy,
 • přijímá a upravuje rada po vyjádření kontrolní komise.


Čl. 15
Závěrečné ustanovení
 1. Tyto stanovy byly schváleny na schůzi přípravného výboru dne 19.12.2008 a změněny na valné hromadě Unie dne 1.11.2012.
 2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich registrace Ministerstvem vnitra ČR, resp. dnem registrace upravených stanov.
Comments